Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Gebruik van de BSA | The Software Alliance Company Index Site

Op de BSA | The Software Alliance Company Index Site (de “site”) vindt u een reeks informatieve diensten terug die zijn bedoeld om uw organisatie te helpen een beter inzicht te verwerven in de risico’s van het gebruik van software zonder licentie. Daarnaast vindt u er uiteenlopende tools en downloads om uw organisatie te helpen conform met de wetgeving te worden of te blijven (samen de “Services”). De Services en de site zijn uitsluitend bestemd voor organisaties die bedrijfs- of andere professionele activiteiten uitvoeren. Ze zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door consumenten.

Deze algemene voorwaarden (samen met het privacybeleid waarnaar in de voorwaarden wordt verwezen) detailleren de voorwaarden voor het gebruik dat u kunt maken van de site https://bsa.nl, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze site omvat de toegang tot en de navigatie door de site, alsook de registratie met het oog op het gebruik ervan.

Gelieve deze voorwaarden te lezen vooraleer u de site gebruikt. Door de site te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u akkoord gaat om u eraan te houden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u onze site niet gebruiken.

Informatie over ons

https://bsa.nl is een site in handen van BSA Business Software Alliance Inc ("BSA"), als onderneming gevestigd in het District Columbia, USA, en met een hoofdkantoor in 20 F Street, NW, Suite 800, Washington, DC 20001, USA. In het VK zijn we geregistreerd in Engeland en Wales onder het ondernemingsnummer FC019982 en is onze statutaire zetel gevestigd in 2 Queen Anne’s Gate Buildings, Dartmouth Street, Londen, Engeland. De site wordt beheerd door Third Marketing, dat af en toe en op verzoek van BSA updates, verbeteringen en nieuwe functies kan aanbrengen en/of nieuwe web-based tools kan toevoegen aan de site. Hier kunt u de algemene voorwaarden van Third Marketing terugvinden: http://www.3rdmarketing.com/privacy.html.

Wijzigingen van deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op om het even welk moment herzien met onmiddellijke ingang door deze pagina aan te passen.

Gelieve deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door onze site te gebruiken bevestigt u dat u de actuele gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Wijzigingen van onze site

We kunnen onze site nu en dan actualiseren en we kunnen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Gelieve echter te noteren dat de inhoud van onze site op een gegeven ogenblik verouderd kan zijn. We zijn niet verplicht om deze te actualiseren.

We garanderen niet dat onze site of de inhoud die hij bevat, geen fouten of tekortkomingen bevat.

Toegang tot onze site

Onze site is kosteloos beschikbaar.

We garanderen niet dat onze site of de inhoud die hij bevat, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. De toegang tot onze site wordt toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen het geheel of een gedeelte van onze site opschorten, herroepen, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u indien onze site voor om het even welke reden niet beschikbaar is op een bepaald moment of tijdens een bepaalde periode.

We kunnen de beschikbaarheid van onze site of van een service of product, beschreven op onze site, op eender welk moment beperken tot personen of geografische gebieden, en dit naar goeddunken van BSA.

Uw account en wachtwoord

Als u ervoor kiest om een account te openen op de site (of deel te nemen aan een event), moet u het registratieproces doorlopen door een authenticatienummer aan te vragen en ons de actuele, volledige en correcte informatie te bezorgen zoals die wordt gevraagd via het betreffende online formulier (vb. Kamer van Koophandelsnummer, naam van bedrijf, bedrijfsadres, naam, voornaam en contactgegevens van de geregistreerde). U zult in de loop van de procedure ook een wachtwoord en een gebruikersnaam moeten kiezen. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor het toezicht op de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw account. Zelf mag u niet het account van iemand anders gebruiken zonder de toelating van de eigenaar van het account; u mag ook geen gegevens consulteren waarvoor u niet de nodige toestemming hebt.

BSA registreert informele communicaties met bedrijfsvertegenwoordigers op de site (vb. bedrijfsnaam, grootte en type van bedrijf, naam van directeurs, data van communicaties). Dit register met communicaties kan beschikbaar zijn voor consultatie door andere gemachtigde gebruikers van het betreffende bedrijfsaccount. Door deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, geeft u aan dat u hiervan op de hoogte bent.

We hebben het recht om op elk moment het authenticatienummer of wachtwoord, al dan niet zelf gekozen of door ons toegekend, van een gebruiker onbruikbaar te maken, als deze er volgens onze redelijke overtuiging niet in slaagt zich te houden aan een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

BSA is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze site, met inbegrip van het merk BSA | The Software Alliance, en van het materiaal dat wordt gepubliceerd op onze site. Deze werken worden beschermd door de wetgeving op handelsimago, copyright, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere. Ze mogen niet worden gekopieerd of nagebootst, noch geheel noch gedeeltelijk. Geen enkel logo, geluid of afbeelding van een BSA | The Software Alliance-website mag worden gekopieerd of doorgestuurd zonder de expliciete machtiging vanwege BSA.

U mag een kopie maken en u mag uittreksels downloaden van een of meer pagina’s van onze site voor internationaal en niet-commercieel gebruik, en dit enkel binnen uw organisatie. Onderwijsinstellingen, resellers en consultants op het terrein van software asset management mogen de documenten in ongewijzigde vorm downloaden en reproduceren met het oog op verspreiding tijdens de les of onder hun klanten. Gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload, niet veranderen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of geluidsfragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als de auteur van de content op onze site, moet steeds worden erkend.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of download met schending van deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk komen te vervallen en moet u op ons verzoek de eventuele gemaakte kopieën van de materialen retourneren of vernietigen.

Geen vertrouwen in informatie

De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hij is niet bedoeld als advies waarop u mag vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies bekomen vooraleer u acties onderneemt of daarvan afziet op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen verrichten om de informatie op onze site te actualiseren, kunnen we geen expliciete noch impliciete garanties of verklaringen geven dat de inhoud van onze site correct, volledig of up-to-date is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden houdt een uitsluiting of beperking in van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel, voortspruitend uit onze nalatigheid of uit fraude of een frauduleuze onjuiste voorstelling onzentwege, of elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

In de mate dat dit door de wet wordt toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of op de inhoud ervan, al dan niet expliciet of impliciet.

We zullen niet aansprakelijk zijn ten aanzien van om het even welke gebruiker voor verlies of schade, of het nu is op grond van verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder verzuim), schending van wettelijke verplichting of anderszins, zelfs indien te verwachten, voortspruitend uit of in samenhang met:

  • het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van onze site; of
  • het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud van onze site.

Gelieve te noteren dat we in het bijzonder niet aansprakelijk zullen zijn voor:

  • verlies van winst, verkoop, business of inkomsten;
  • onderbrekingen van bedrijfsactiviteiten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van businessopportuniteiten, goodwill of reputatie; of
  • elk indirect of bijkomend verlies of schade.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade, veroorzaakt door een virus, een distributed denial-of-service attack, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerinfrastructuur, computerprogramma’s, data of ander bedrijfseigen materiaal kan besmetten omwille van uw gebruik van onze site of het downloaden van de inhoud ervan of van een website die eraan is gelinkt. We zullen echter de nodige redelijke en gepaste maatregelen treffen om te verzekeren dat onze site en services dergelijk schadelijk materiaal niet bevatten.

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die zijn gelinkt aan onze site. Dergelijke links mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring onzentwege van die gelinkte websites. We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade, voortvloeiend uit uw gebruik ervan.

Virussen

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en computerplatform om toegang te krijgen tot onze site. U moet gebruikmaken van uw eigen antivirussoftware.

U mag onze site niet misbruiken door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet trachten ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is gehost of om het even welke server, computer of database, verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service attack of een distributed denial-of service attack. We zullen elke schending van deze bepaling rapporteren aan de bevoegde instanties en we zullen met de autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van zo’n schending zal uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk komen te vervallen.

Links met onze site

U mag een link maken met onze homepage https://bsa.nl, op voorwaarde dat u dat doet op een faire en wettelijke manier en u onze reputatie niet beschadigt of er uw voordeel mee doet.

U mag geen link maken om een vorm van associatie of goedkeuring onzentwege te suggereren wanneer die niet bestaat.

U mag geen link maken met onze site op een website die niet in uw handen is.

Onze site mag niet worden gekaderd in een andere site, noch mag u een link maken met een deel van onze site buiten de homepage.

We behouden ons het recht voor om de toestemming tot het maken van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u op een andere manier dan hierboven vooropgesteld wenst gebruik te maken van de inhoud van onze site, neem dan contact op met info@bsa.org.

Links en voorzieningen van derden op onze site

Waar onze site links naar andere sites en voorzieningen van derden bevat, worden deze links louter ter informatie voorzien.

We hebben geen controle over de inhoud van die sites en voorzieningen.

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden, hun inhoud en hun structuur (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden geregeld door het Engels recht en vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Contacteer ons

Om contact met ons op te nemen, kunt u e-mailen naar info@bsa.org.

Deze site maakt gebruik van cookies. Klik voor meer informatie
sluiten